Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr

Trosolwg

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu...

Cyflogwr: CBAC

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 03/08/2018 (230 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

I'w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2026 5067

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Recriwtio Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr i Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Limited.

Lleoliad: I'w drafod

Mae'n adeg gyffrous iawn i ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Limited gan y byddwch yn cydweithio â Phrif Weithredwr newydd ac yn ei gefnogi i ysgogi gweledigaeth a strategaeth y cwmni / elusen.

CBAC yw un o’r prif gyrff dyfarnu, gyda throsiant blynyddol o tua £40m a thua 400 o staff. Yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig, gyda’n prif weithgaredd yn pontio cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi tri Chyfarwyddwr anweithredol / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o'n Bwrdd. Dyma gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar yn ei waith o ddarparu asesiadau, adnoddau addysgol a hyfforddiant i athrawon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Byddai sgiliau a phrofiad yn un neu ragor o'r meysydd canlynol yn ddymunol:

• Masnachol
• Maes cyfrifydda neu reolaeth ariannol berthnasol (i Gadeirio'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd)
• Addysg a hyfforddiant galwedigaethol
• Addysg cyfrwng Cymraeg
• Marchnata a Strategaeth
• Technoleg Gwybodaeth

Os yw rôl cymwysterau yn y byd addysg yn mynd â'ch bryd, ynghyd â'r heriau o sicrhau ein bod yn bodloni anghenion rhanddeiliaid cymhleth a chefnogi trawsffurfio busnes yna byddai'n dda gennym glywed gennych.

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer o leiaf un o'r tri phenodiad.

Cyfle Cyfartal
Mae WJEC CBAC Limited yn croesawu ceisiadau gan bawb sy'n gymwys waeth beth yw eu hil, eu rhyw, eu hanabledd, eu crefydd / cred, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hoedran.

Er mwyn gwneud cais, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Cwmni: (Gwen.Aubrey@wjec.co.uk) / 029 2026 5067 am becyn cais.

Dyddiad Cau: 5pm dydd Llun, 30 Gorffennaf 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*