Cydlynydd y Gymraeg

Trosolwg

Byddwch yn gweithio'n agos gyda’r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu, ein tîm dylunio graffeg talentog a’n Cydlynydd Marchnata i ddarparu gwasanaeth marchnata a chyfathrebu i’r sefydliad.

Cyflogwr: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £18,864

Dyddiad Cau: 16/02/2018 (340 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2078 1430

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog £18,864 y flwyddyn Mae’r rôl hon yn swydd llawn amser parhaol. Mae’n cynnig awyrgylch gwaith ardderchog a phecyn buddion, gan gynnwys 38 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â gwyliau banc.

Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd (UMPC) weledigaeth o weithio â phob myfyriwr Caerdydd i wella’u profiadau prifysgol. Fel sefydliad annibynnol o’r brifysgol sy’n cael ei arwain gan fyfyrwyr, mae UMPC yn cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu ystod eang a chynhwysol o weithgareddau a gwasanaethau sy’n cyfoethogi bywydau myfyrwyr. Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, datblygu sgiliau, cyfleoedd gwirfoddoli, cyflogadwyedd a gwasanaethau eraill sy’n hyrwyddo cynhwysiad, cyfeillgarwch a datblygiad personol. Mae UMPC yn cefnogi dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr a 60 clwb chwaraeon gyda dros o 10,000 aelodau. UMPC yw llais cydnabyddedig myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, yn ymuno â myfyrwyr yn ymgyrchu dros faterion sydd yn bwysig iddyn nhw.

Mae UMPC wedi’i leoli ar Blas y Parc ac ar gampws Parc y Mynydd Bychan, yn cyflogi dros 100 aelod o staff parhaol a 300 o staff myfyrwyr. Mae cwmni is-masnachu UMPC, Gwasanaethau Undeb Caerdydd Cyf, yn rheoli cyfleuster pwrpasol yng nghanol Caerdydd ac yn gweithredu caffis, siopau, bariau a digwyddiadau sy’n helpu ariannu gweithgareddau elusennol UMPC. Mae gan y sefydliad statws ‘Aur’ drwy Buddsoddwyr mewn Pobl ac achrediad ‘Ardderchog’ o dan farc ansawdd Undebau Myfyrwyr o Ansawdd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr. Mae UMPC yn anelu at gael dylanwad positif ar y gymuned ehangach yng Nghaerdydd ac yn cael ei ystyried yn gyson fel yr Undeb Myfyrwyr gorau yng Nghymru ac yn y pump uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr.

Mae cyfathrebu â myfyrwyr wrth wraidd beth rydym yn gwneud yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac rydym o hyd yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol i wneud hyn yn effeithiol. Os rydych chi'n teimlo'n angerddol am farchnata a chyfathrebu, ag â diddordeb yn gweithio gyda chynulleidfa ifanc, amrywiol, yna efallai mai dyma’r rôl i chi. Rydym eisiau recriwtio unigolyn bywiog a brwdfrydig i ymuno â'n tîm Marchnata a Chyfathrebu.

Beth fyddwch yn ei wneud

Byddwch yn gweithio'n agos gyda’r Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu, ein tîm dylunio graffeg talentog a’n Cydlynydd Marchnata i ddarparu gwasanaeth marchnata a chyfathrebu i’r sefydliad. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyfieithu o ansawdd uchel, yn ogystal â chyfathrebu’n uniongyrchol â myfyrwyr a rhanddeiliaid Cymraeg drwy sianelau cyfryngau cymdeithasol, cynnwys gwefan a chyfathrebu e-bost.

Byddwch hefyd yn gweithio i sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â’r Polisi iaith Gymraeg, ac yn cynghori staff, myfyrwyr a’n tîm o Swyddogion Etholedig ar faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg. Byddwch hefyd yn cynorthwyo Swyddog y Gymraeg yn ymgyrchu a hyrwyddo’r Gymraeg. Byddwch yn gweithio ar brosiectau ymchwil i'r farchnad ac yn dadansoddi data, gan adrodd yn ôl i'r sefydliad i sicrhau ein bod yn gwneud ei gorau glas ar gyfer ein haelodau myfyrwyr. Cewch hefyd ddefnyddio eich sgiliau creadigol a datblygu ymgyrchoedd marchnata ar y cyd â’n tîm dylunio graffeg.

Mae perthnasau’n bwysig iawn o fewn gwaith y tîm Marchnata a Chyfathrebu, felly mae’r gallu i greu cysylltiadau gydag amrywiaeth o bobl o fewn y sefydliad ac yn allanol yn hanfodol.

Sgiliau
Yr hyn rydym yn chwilio amdano
Mae’r tîm marchnata a chyfathrebu yn lle prysur a chyffrous i weithio, felly bydd angen ichi fod yn gyfforddus yn delio â llawer o brosiectau a chynllunio eich amser eich hun. Mae sylw i fanylion yn bwysig iawn, rydym yn chwilio am rywun â sgiliau ysgrifennu copi a phrawf ddarllen arbennig, ac yn bwysicaf, rhywun sydd bob amser yn ymdrechu am ragoriaeth. Rydym yn falch iawn o'r gwaith rydym yn ei gynhyrchu ac rydym am i chi fod hefyd.

Beth yw’r manteision i chi?

Bod yn rhan o dîm deinamig a chreadigol sy'n ymwneud â phopeth y mae'r sefydliad yn ei wneud a’r cyffro o weld eich gwaith caled yn cael ei gyhoeddi, argraffu neu bostio bob wythnos. Byddwch hefyd yn dod yn rhan o dîm arobryn gan fod y tîm Marchnata a Chyfathrebu wedi ennill gwobr ‘Tîm Arbennig’ yn 2015 a 2016 yn y Gwobrau Staff blynyddol.

Os yw hyn yn swnio fel y rôl i chi, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys copïau o’r Swydd Ddisgrifiad a’r Manyleb Person, e-bostiwch SUHR@caerdydd.ac.uk gan gynnwys “Cydlynydd y Gymraeg” yn y llinell bwnc.

Noder, cadwn yr hawl i gau neu ymestyn y swydd hon yn dibynnu ar niferoedd y ceisiadau. Felly rydym yn annog ymgeiswyr i gyflwyno cais cyn gynted â phosibl.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener 16eg Chwefror am 16:00. Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 26ain Chwefror.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*