Cydlynydd Rheoleiddio Hyfforddiant

Trosolwg

Cyfle i rhywun gyfrannu at gyflawni amcanion strategol Gofal Cymdeithasol Cymru a chefnogi rheoleiddio hyfforddiant perthnasol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £21,986 - £25,707

Dyddiad Cau: 09/04/2018 (249 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

7fed Llawr South Gate House, Wood Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Diben y Swydd:

- Cyfrannu at gyflawni amcanion strategol Gofal Cymdeithasol Cymru
- Cefnogi rheoleiddio hyfforddiant perthnasol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol eraill trwy weinyddu prosesau busnes effeithiol a chydlynu prosiectau penodol
- Cyfrannu at ddatblygu systemau a gweithdrefnau i gefnogi rheoleiddio gweithgarwch hyfforddi a bodloni gofynion adrodd
- Cyfrannu at goladu a chyflwyno data at ddibenion adrodd, i gefnogi rheoleiddio swyddogaeth hyfforddi, a gwaith cyfarwyddiaethau mewnol eraill

Cyfrifoldebau craidd

1. Cyfrannu at weithrediad effeithlon ac effeithiol y tîm a'i grwpiau prosiect

- Cyfrannu at weithrediad effeithiol y tîm rheoleiddio hyfforddiant
- Cyfrannu at ddatblygu a gweinyddu prosesau busnes effeithiol ac effeithlon i gefnogi rheoleiddio hyfforddiant
- Cyfrannu at reoli cyllidebau yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol
- Darparu cydlyniad prosiect ar gyfer gweithgareddau gwaith penodol, yn unol â'r hyn a osodir trwy brosesau cynllunio busnes blynyddol
- Darparu cymorth gweinyddol ar lefel uchel i gyfarfodydd mewnol ac allanol, sy'n cynnwys paratoi agendâu, cydlynu papurau, llunio cofnodion, a sicrhau camau gweithredu dilynol, fel y bo'n briodol
- Cynnal gwybodaeth gyfredol y wefan o ran rheoleiddio hyfforddiant
- Cydlynu a chyfrannu at greu cyhoeddiadau, gan gynnwys prawfddarllen, tôn llais, brandio, cyfieithu, rheoli ansawdd a lledaenu
- Darparu cymorth o ran trefnu gweithdai / digwyddiadau, a mynychu digwyddiadau i gynrychioli Gofal Cymdeithasol Cymru a dosbarthu gwybodaeth, lle bo'n briodol.

2. Sicrhau rhagoriaeth wrth gyflwyno gwasanaethau

- Cyfrannu at fodloni safonau ansawdd wrth reoleiddio swyddogaethau hyfforddi
- Cyfrannu at sicrhau bod prosesau rheoleiddio yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol, a sicrhau gwerth am arian
- Rhoi cyngor ac arweiniad i gydweithwyr, partneriaid ac unigolion cofrestredig mewn modd amserol, yn unol â'r angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*