Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau

Trosolwg

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £20,761 - £22,432

Dyddiad Cau: 14/11/2018 (161 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Uned 3, Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Tandy

Ffôn: 01970 631404

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

O ganlyniad i ddatblygiad staff a thwf y cwmni, rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau i ymuno â thîm Marchnata a Digwyddiadau Cyswllt Ffermio.


Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.


Nod Cyffredinol y Swydd

• Cefnogi a chynorthwyo'r tîm Marchnata a Digwyddiadau wrth hyrwyddo gwaith y prosiect a threfnu digwyddiadau i’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru, trwy fod yn gyfrifol am gydlynu tasgau gweinyddol y tîm
• Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Digwyddiadau i drefnu portffolio arddangosfeydd, yn lleol a chenedlaethol er enghraifft, presenoldeb y prosiect yn y Sioe Frenhinol a’r Ffair Aeaf ag ati.


Prif Ddyletswyddau

• Arwain ar gydlynu tasgau gweinyddol y tîm Marchnata a Digwyddiadau
• Cyfrifoldeb am ddatblygu unrhyw system cofnodi / trefnu sydd ei angen ar y tîm
• Cydlynu gwaith is-gontractwyr i ddarparu gwasanaeth digwyddiadau i’r rhaglen
• Cynorthwyo’r tîm i weithredu portffolio digwyddiadau ac arddangosfeydd i’r safon uchaf posib, yn lleol a chenedlaethol, gan gynnwys yn benodol y rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth strategol
• Cefnogi’r tîm Digwyddiadau Canolog, ar y cyd â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu, i hwyluso presenoldeb proffil uchel y rhaglen mewn digwyddiadau amaeth y calendr ffermio, gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru
• Cydweithio’n agos gyda’r Swyddog Cymorthfeydd/Cydlynydd Digwyddiadau Canolog wrth ddylunio, trefnu a chydlynu rhaglen o ddigwyddiadau proffil uchel drwy Gymru gyfan
• Sicrhau bod cofrestriad digwyddiadau a’r presenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n fanwl yn unol â dulliau arloesol y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi presenoldeb; a bod y rhain wedi eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaeth mewn ffordd amserol
• Dadansoddi, cydlynu a chrynhoi gwybodaeth am y digwyddiadau gan werthuso allbynnau yn erbyn targedau a darparu’r wybodaeth berthnasol fel yr angen i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Swyddog Digwyddiadau
• Sicrhau fod lefelau stoc a deunyddiau marchnata Cyswllt Ffermio yn cael eu cadw’n gyfredol a bod y tîm marchnata ehangach yn cael eu hysbysu yn syth pan fo angen ail archebu a.y.b.
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
• Profiad o drefnu digwyddiadau proffil uchel ar lefel leol a chenedlaethol
• Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol
• Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol
• Sgiliau rheolaeth amser effeithiol
• Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym a phrydlon
• Profiad o gynnal arolwg lleoliadau effeithiol cyn digwyddiadau
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
• Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data’n gyfatebol gyda deddfau diogelu data perthnasol
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Gallu bwrw mlaen gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
• Ar gael i weithio gyda’r nos pan fo angen hynny

Manteisiol
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio
• Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaeth a choedwigaeth yng Nghymru


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Sian Tandy ar 01970 631404

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 21 Tachwedd 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.


Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10yb, dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)