Comisiynydd y Gymraeg

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £95,000

Dyddiad Cau: 03/09/2018 (46 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Penderfynir ar leoliad y penodiad ar ôl penodi. Ar hyn o bryd, mae gan y Comisiynydd swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin a Rhuthun ac mae mwyafrif y staff yn gweithio rhwng Caerdydd a Chaernarfon.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 03000 255 454

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, monitro cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg ac ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid unigolion sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd yng Nghymru.

Mae’r penodiad hwn yn un llawn amser ac mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am fwy o fanylion ac i ymgeisio, gweler wefan isod, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cyd-wasanaethau ar 03000 255 454 neu penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Disgrifiad o'r swydd
Prif feysydd cyfrifoldeb:

(i) Hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg

(ii) Gweithio tuag at sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg a bod unigolion yng Nghymru yn gallu byw eu bywydau drwy'r Gymraeg os ydynt yn dymuno

(iii) Hyrwyddo arfer gorau a chynnig cymorth i gyrff i brif-ffrydio'r Gymraeg wrth ddatblygu polisi, gyda'r nod o gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a chynyddu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith. Bydd hyn yn golygu cydweithio'n agos â'r sectorau cyhoeddus a phreifat, a'r trydydd sector

(iv) Bod yn gyfrifol am reoleiddio system safonau'r Gymraeg. Mae'n ofynnol i 120 o gyrff naill ai gydymffurfio â'r safonau ar hyn o bryd neu bydd yn ofynnol iddynt wneud hynny'n fuan. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys:

- monitro perfformiad cyrff yn unol â'r dyletswyddau a osodwyd arnynt ac adolygu hysbysiadau cydymffurfio yn rheolaidd, gan eu hamrywio a'u dirymu fel y bo'n briodol
- cyhoeddi codau ymarfer er mwyn rhoi arweiniad ymarferol i'r cyrff ynghylch gofynion y safonau
delio â cheisiadau i'r Comisiynydd benderfynu p'un a yw'r gofyniad i gydymffurfio â'r safonau perthnasol yn afresymol neu'n anghymesur
- cynnal gweithdrefn glir ar gyfer ymchwilio i gwynion am achosion lle na chydymffurfiwyd â'r safonau
cyhoeddi hysbysiadau penderfynu yn dilyn ymchwiliadau i gwynion am achosion lle na chydymffurfiwyd â'r safonau perthnasol, gorfodi cynlluniau gweithredu y cytunwyd arnynt neu gosbau sifil
- delio ag achwynwyr, darparwyr gwasanaethau, Tribiwnlys y Gymraeg ac unrhyw bartïon eraill sy'n rhan o weithdrefn apelio
- cynnal ymchwiliadau safonau pan fo angen er mwyn penderfynu pa safonau, os o gwbl, y dylid eu gosod ar unigolion neu gategorïau o unigolion a rhoi adroddiad i Weinidogion Cymru ar ganlyniad yr ymchwiliadau hynny
- creu a chynnal cofrestr o gamau gorfodi yn nodi manylion pob ymchwiliad, canlyniadau’r ymchwiliadau ac unrhyw apeliadau i Dribiwnlys y Gymraeg

(v) Yn dilyn cais gan unigolyn, ymchwilio i achosion honedig o geisio ymyrryd â rhyddid siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith gyda'i gilydd

(vi) Adolygu'n rheolaidd ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd y gyfraith o ran y Gymraeg a chynghori Gweinidogion Cymru ynghylch unrhyw newidiadau a allai fod yn ofynnol

(vii) Cydweithio ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ac ombwdsmyn a chomisiynwyr eraill fel y bo'n briodol

(viii) Cyfrannu at y broses o benodi Panel Cynghori ac ymgynghori â'r Panel wrth gyflawni ei ddyletswyddau

(ix) Llunio adroddiad bob pum mlynedd yn canolbwyntio ar sefyllfa'r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwnnw. Rhaid gosod copi o'r adroddiad gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

(x) Llunio adroddiad blynyddol yn cynnwys, ymhlith elfennau eraill, grynodeb o'r camau a gymerwyd wrth gyflawni swyddogaethau'r Comisiynydd a'i gynigion ar gyfer rhaglen waith y flwyddyn ganlynol. Rhaid gosod copi o'r adroddiad blynyddol gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

(xi) Comisiynu a gwneud gwaith ymchwil i sefyllfa'r Gymraeg

(xii) Chwarae rôl weithredol o fewn y rhwydwaith rhyngwladol o gomisiynwyr iaith, a rhannu a gweithredu arferion gorau gwledydd eraill lle bo'n briodol

(xiii) Gwneud argymhellion neu sylwadau, neu roi cyngor, i unrhyw unigolyn gan gynnwys Gweinidogion Cymru mewn perthynas ag unrhyw un o'i swyddogaethau

(xiv) Arwain a rheoli Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg (y disgwylir iddi gynnwys tua 45 aelod o staff) a phenodi Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg

(xv) Gweithredu fel Swyddog Cyfrifyddu a bod yn gyfrifol am sicrhau bod Swyddfa'r Comisiynydd yn cael ei rheoli'n effeithlon yn ariannol, a pharatoi cyfrifon gwariant ac amcangyfrifon o incwm a chostau yn ôl y gofyn. Bydd y Comisiynydd yn gyfrifol am gyllideb flynyddol £3miliwn

(xvi) Creu a chynnal cofrestr o fuddiannau ar gyfer pob deiliad swydd perthnasol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)