Arweinydd Darparu Gwasanaeth

Trosolwg

Mae cyfle wedi codi am Arweinydd Darparu Gwasanaeth (Cymraeg) o fewn Tîm Darparu Gwasanaethau Pobl AD wedi ei leoli yng Nghanolfan Cyfleuster Hyfforddi Academi Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Ddinas.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Caerdydd

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 29/05/2018 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Arweinydd Darparu Gwasanaeth - Academi

RS50252410

Categori Swydd: Adnoddau/Hyfforddiant/Diogelwch

Math o Gontract: Dros Dro

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 7

Cyflog:£28,221 - £32,233

Dyddiad Cau:29/05/2018

Mae cyfle wedi codi am Arweinydd Darparu Gwasanaeth (Cymraeg) o fewn Tîm Darparu Gwasanaethau Pobl AD wedi ei leoli yng Nghanolfan Cyfleuster Hyfforddi Academi Cyngor Caerdydd yn Neuadd y Ddinas.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus:
• Gynnal cyrsiau Cymraeg, a chyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys Disgyblu, Cwynion, Rheoli Perfformiad a Recriwtio a Dewis.
• Byddwch yn rhan o ddarpariaeth barhaus Rhaglen Hyfforddi Datblygu Uchelgais Prifddinas sy’n cynnwys cyflwyniad i Entrepreneuriaeth a Rhaglen Rheolwyr Caerdydd.
• Datryswch ymholiadau Dysgu a Datblygu a chefnogi dysgu a datblygu gan gyflogeion a rheolwyr mewn amgylchedd a lefel uchel o ryngweithio wyneb yn wyneb.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn Hanfodol

Mae profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd hyfforddi gydag ystod eang o gwsmeriaid yn hanfodol.

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm sydd â llwyth gwaith amrywiol a chyfrannu at Academi Cyngor Caerdydd.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Swydd dros dro yw hon tan 31/03/2019.

Dylai ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar secondiad gael caniatâd cyn ymgeisio trwy lenwi ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y canlynol sy’n gallu cymeradwyo ceisiadau: y Prif Swyddog perthnasol neu’r uwch swyddog a enwebwyd, nad yw ar raddfa is na RhG2, neu’r Pennaeth/Corff Llywodraethu yn achos staff ysgolion.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg at Lefel 5 – Hyfedredd.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*