Arweinydd Archwilio Perfformiad (PS2)

Trosolwg

Mae Grwp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn recriwtio ar gyfer Archwilwyr Perfformiad (PS2) sydd a chymwysterau a phrofiad addas.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: £46,343 - £54,817 (Band 5)

Dyddiad Cau: 24/01/2018 (324 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Gallai'r swyddi hyn fod wedi'u lleoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Penlle'r-gaer neu Abergele, gan ddibynnu ar yr angen busnes

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl swydd: Arweinydd Archwilio Perfformiad (PS2)
Cyfeirnod swydd: WAO0089/2016
Dyddiad cau ceisiadau: 24/01/2018
Lleoliad: Cymru
Cyflog: £46,343 - £54,817 (Band 5)
Pecyn: Pensiwn Alpha, 33 diwrnod o wyliau blynyddol heb gynnwys gwyliau banc cyhoeddus, taliad lwfans teithio blynyddol, yn amodol ar fodloni'r gofynion cymhwysedd a all amrywio o bryd i'w gilydd.
Categori/math o swydd: Archwiliad Perfformiad

Disgrifiad swydd
Mae Grwp Archwilio Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yn recriwtio ar gyfer Archwilwyr Perfformiad (PS2) sydd a chymwysterau a phrofiad addas.

Mae swyddi gwag parhaol ar gael i ddechrau ar unwaith yn y tim cyflwyno llywodraeth leol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwneud y canlynol:
* Bod yn atebol i'r Rheolw(y)r perthnasol am gynllunio, datblygu, arwain a chyflawni amrywiaeth o waith archwilio perfformiad lleol a/neu genedlaethol yn unol a safonau ansawdd a phrosesau SAC.
* Cyflawni tasgau technegol cymhleth neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol am fethodolegau archwilio perfformiad.
* Rheoli cydberthnasau allweddol a chyrff archwiliedig a rhanddeiliaid allanol
* Gwneud gwaith yn annibynnol, neu arwain tim cyflwyno bach.

Mae'r gwaith nodweddiadol yn cynnwys:
* monitro trefniadau cyflwyno gwaith prosiect yn ol cyllidebau ac amserlenni cytun;
* cyfrannu at gyfarfodydd Dadansoddi Materion a Dod i Gasgliadau a'u cynnal;
* datblygu hierarchaethau cwestiynau a chynlluniau prosiect;
* cyflwyno gwaith maes, gan ddefnyddio ystod o dechnegau casglu tystiolaeth;
* dadansoddi data;
* cydlynu a goruchwylio gwaith cydweithwyr a/neu gontractwyr allanol;
* llunio adroddiadau, cynnal adolygiadau a chael cliriad;
* gwneud argymhellion ar gyfer gwella; ac
* adborth cleientiaid.

Dylai ymgeiswyr nodi eu sgiliau a phrofiad perthnasol yn eu cais.

Gallai'r swyddi hyn fod wedi'u lleoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, Penlle'r-gaer neu Abergele, gan ddibynnu ar yr angen busnes. Mae'r rolau hyn yn rhai symudol ac felly mae'r gallu i yrru yn un o ofynion y rol.

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol

Ceir rhagor o fanylion am ofynion cyffredinol y rol yn y disgrifiad swydd.

Fodd bynnag, efallai yr hoffai ymgeiswyr sydd a diddordeb hefyd gyfeirio at broffiliau rol penodol Arweinwyr Archwilio Perfformiad yn y sectorau amrywiol. Am sgwrs anffurfiol, ffoniwch Huw Rees ar 029 20320599 neu Jeremy Evans ar 07825 052861 neu Lisa Williams ar 07970 246975.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*