Arweinydd Agrisgôp (hunangyflogedig)

Trosolwg

Mae Agrisgôp yn rhaglen ddatblygu unigryw ac arloesol a ddatblygwyd gan Menter a Busnes ar ran Llywodraeth Cymru fel rhan o brosiect Cyswllt Ffermio.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £250 y dydd

Dyddiad Cau: 19/02/2018 (338 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Uedt 3, Y Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Haf Davies

Ffôn: 01970 636297

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Cyswllt Ffermio yn brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng
Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Agrisgôp yn rhaglen ddatblygu unigryw ac arloesol a ddatblygwyd gan Menter a Busnes ar ran Llywodraeth Cymru fel rhan o brosiect Cyswllt Ffermio.

Yn seiliedig ar gysyniad ‘Dysgu Gweithredol’, mae’n anelu at ddatblygu’r unigolyn. Mae Agrisgôp yn rhoi cyfle i ffermwyr a choedwigwyr ddatblygu eu sgiliau a’u hyder, a fydd yn ei dro yn datblygu syniadau a chynlluniau ar gyfer eu busnes at y dyfodol. Mae’r rhaglen yn gweithio gyda grwpiau bach o ffermwyr a'u teuluoedd i ddatblygu syniadau a chyfleoedd newydd. Mae pob aelod yn ymuno ag Agrisgôp i edrych ar bosibiliadau ar eu cyfer nhw a'u teuluoedd at y dyfodol.

Nod y Rôl
I recriwtio, hwyluso a chefnogi grwpiau Agrisgôp fel rhan o raglen Cyswllt Ffermio. Byddwn yn darparu hyfforddiant i atgyfnerthu technegau hwyluso a dysgu gweithredol.

Gofynion y Rôl
• Recriwtio aelodau o fusnesau fferm a choedwigaeth yn yr ardal i ymuno â’r Grŵp Agrisgôp (a elwir hefyd yn Set Dysgu Weithredol)
• Gweithredu fel Hwylusydd mewn cyfarfodydd grŵp Agrisgôp. Mae’r rôl hon yn golygu galluogi neu hwyluso trafodaeth rhwng aelodau’r grŵp er mwyn iddynt allu dysgu oddi wrth ei gilydd gan ddefnyddio proses Dysgu Gweithredol
• Gweithredu fel Hyfforddwr ar sail unigol i bob aelod o’r grŵp
• Galluogi unigolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Agrisgôp i groesawu mentergarwch i’w harferion busnes o ddydd i ddydd
• Cynorthwyo pob aelod yn y broses o ymchwilio i’r cyfleoedd a’r opsiynau amrywiol sydd ganddynt a phenderfynu ar y gweithgareddau sydd fwyaf addas ar gyfer eu gofynion yn y dyfodol
• Sicrhau bod aelodau eich grŵp wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio a bod presenoldeb mewn cyfarfodydd yn cael eu cofnodi a’u cyflwyno i’r Cydlynydd Datblygu a Mentora ar amser
• Cyflwyno cofnodion manwl o bob gweithgaredd (cyn y digwyddiad acadroddiadau gweithgaredd) er mwyn hwyluso’r gwaith monitro a chyflawni targedau’r prosiect, yn unol â systemau adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru
• Asesu cynnydd aelodau’r grŵp trwy gasglu holiaduron cyn, ar ganol ac ar ddiwedd gweithgareddau gan aelodau drwy gydol proses grŵp Agrisgôp
• Hybu’r rhaglen Cyswllt Ffermio ehangach yn weithredol, a gweithredu fel pwynt cyswllt allweddol i ffermwyr a choedwigwyr sy’n dymuno cael mynediad ar wasanaethau a gweithgareddau Cyswllt Ffermio
• Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig trwy weithio’n agos gyda Swyddogion Datblygu, Swyddogion Technegol ac Arweinwyr Agrisgôp eraill yn eich ardal a chofnodi ymholiadau ar y system BAS
• Mynychu hyfforddiant yn ôl yr angen er mwyn diweddaru gwybodaeth benodol i’r sector a hwyluso cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

Arall
• Cydweithio gyda’r Rheolwr Datblygu a Mentora i hwyluso’r Academi Amaeth fel bo’r angen
• Cydweithio gyda’r Rheolwr Datblygu a Mentora i ddarparu arbenigedd wrth hwyluso dysgu a datblygiad parhaus ar draws tîm Cyswllt Ffermio fel bo’r angen
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

Sgiliau a Phrofiad Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu 3 blynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
• Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio
• Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y gwaith ymchwil a’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
• Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru
• Sgiliau hyfforddi a hwyluso ardderchog gydag agwedd arloesol a blaengar tuag at ddysgu a datblygiad
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) ardderchog, a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol gydag amrediad eang o bobl**
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol ardderchog
• Gallu asesu a deall yn glir beth yw anghenion y busnesau fferm/coedwigaeth, y gefnogaeth sydd arnynt ei angen a’u gofynion
• Dealltwriaeth ardderchog o’r ardal, gyda rhwydweithiau eisoes wedi’u sefydlu
• Unigolyn hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau o fewn terfyn amser penodol, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Sgiliau TG da
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
• Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl y galw

**Bydd anghenion sgiliau Dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) yn amrywio gan ddibynnu ar y lleoliad

Gwneud Cais
Gallwch wneud cais am y cytundeb hwn trwy ddychwelyd eich CV a’ch llythyr eglurhaol at swyddi@menterabusnes.co.uk. Ar ôl darllen yr adranau Gofynion y Rôl a Sgiliau a Phrofiad yn ofalus, dylai eich llythyr egluro pam eich bod yn teimlo eich bod yn addas i gyflawni’r cytundeb, gan roi sylw penodol i unrhyw gymwysterau, profiad, sgiliau a gwybodaeth.

Mae croeso i chi hefyd gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol a fyddai’n fanteisiol i’ch cais yn eich barn chi.

Lle bo hynny’n briodol, dylai eich CV amlinellu’r canlynol:
• manylion personol (enw, cyfeiriad, rhif cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost)
• addysg a chymwysterau
• aelodaeth o gyrff proffesiynol
• profiad blaenorol
• enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost dau ganolwr

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Einir Haf Davies ar 01970 636297.

Asesiad
Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun 26 Chwefror.

Dyddiad Cau
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, Dydd Llun 19 Chwefror.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan:
http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)