Arweinydd Academi Amaeth: Rhaglen yr Ifanc (hunangyflogedig)

Trosolwg

Yr Academi Amaeth yw rhaglen datblygu personol blaengar Cyswllt Ffermio, sy’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwledig, arloeswyr ac entrepreneuriaid yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £250 y dydd: 20 diwrnod y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/02/2018 (338 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Uned 3, Y Parc Gwyddoniaeth Aberystwyth SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Haf Davies

Ffôn: 01970 636297

E-bost: danfonwch e-bost

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae Cyswllt Ffermio yn brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng
Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Yr Academi Amaeth
Yr Academi Amaeth yw rhaglen datblygu personol blaengar Cyswllt Ffermio, sy’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwledig, arloeswyr ac entrepreneuriaid yng Nghymru. Mae’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, ac mae 3 elfen benodol i’r rhaglen:

Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig - wedi’i anelu at ysbrydoli a datblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr yng Nghymru wledig

Rhaglen Busnes ac Arloesedd - wedi’i anelu at gefnogi ac ysbrydoli’rgenhedlaeth o arloeswyr ym meysydd ffermio a choedwigaeth yng Nghymru

Rhaglen yr Ifanc - wedi’i anelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y diwydiant bwyd, amaeth neu reoli tir

Mae Rhaglen yr Ifanc, sydd wedi’i ariannu’n llawn, yn cynnwys:

• Profiad gwaith ochr yn ochr â’r prif ffigyrau yn y diwydiant bwyd a ffermio
• Rhaglen arloeseol llawn gweithgaredd i gefnogi dewisiadau gyrfa a chynorthwyo aelodau i gyflawni nodau
• Hyfforddiant ar gyfer cyfathrebu effeithiol, ymdrin â’r wasg a’r cyfryngau a sgiliau trafod
• Cyfleoedd i gael profiad o gadeirio cyfarfodydd, lleisio barn a chyflwyno eu safbwynt yn effeithiol

Brîff Rhaglen yr Ifanc 2018 yw:

SESIWN 1 | 1 -3 Awst 2018 | Nant Gwrtheyrn, Pen Llŷn
Diwrnod 1 - Dod i’ch Adnabod (Dulliau gweithio, personoliaethau)
Diwrnod 2 - Dweud eich dweud (Lleisio eich barn, cadeirio cyfarfodydd, cyfrannu at drafodaeth effeithiol)
Diwrnod 3 - Gwneud Argraff Dda (Ymdrin â’r cyfryngau)

SESIWN 2 | 20 - 22 Awst 2018 | Fferm Treberfedd, Ceredigion
Diwrnod 4 - Dechrau Meddwl (Datblygu syniad, mentergarwch, rhedeg busnes)
Diwrnod 5 - Adnabod eich Diwydiant (Pwy yw pwy a beth maen nhw’n ei wneud?)
Diwrnod 6 - Byddwch y Person yr Hoffech Fod (Llwybrau gyrfa, cynllunio ar gyfer eich dyfodol)

Sesiwn 3 | 30 Hydref - 1 Tachwedd 2018
Taith Astudio yn ystod Hanner Tymor yr Hydref

Nod y Swydd
Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i drefnu, hwyluso ac arwain Rhaglen yr Ifanc yn 2018.

Gofynion y Rôl
• Cynllunio a threfnu rhaglen ysbrydoledig o siaradwyr gwadd a hwyluswyr gweithdai yn unol â’r brîff a amlinellir
• Darparu arweiniad ac arweinyddiaeth i aelodau Rhaglen yr Ifanc a meithrin perthynas dda gyda phob unigolyn
• Gweithredu fel Hyfforddwr a Mentor ar sail unigol ar gyfer pob un aelod o’r grŵp a’u cefnogi i adnabod a chyflawni eu nodau eu hunain
• Cynorthwyo pob aelod yn y broses o ymchwilio i’r cyfleoedd a’r opsiynau amrywiol sydd ganddynt a phenderfynu ar y gweithgareddau sydd fwyaf addas ar gyfer eu gofynion yn y dyfodol
• Creu awyrcgylch lle bod aelodau’r Academi Amaeth yn teimlo’n barod i fynegi eu hunain
• Adnabod anghenion dysgu pob unigolyn a theilwra rhaglen o weithgareddau i ymdrin â’r anghenion hynny
• Gweithio’n agos gyda’r Cydlynydd Datblygu a Mentora i gydlynu lleoliadau a threfnu lluniaeth ar gyfer pob sesiwn
• Gweithredu fel Hwylusydd mewn trafodaethau grŵp i hwyluso trafodaeth rhwng aelodau’r grŵp er mwyn iddynt allu dysgu oddi wrth ei gilydd
• Cyflwyno cofnodion manwl o bob gweithgaredd (cyn y digwyddiad ac adroddiadau gweithgaredd) er mwyn hwyluso’r gwaith monitro a chyflawni targedau’r prosiect, yn unol â systemau adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru
• Asesu cynnydd trwy gasglu ffurflenni gwerthuso ar ddiwedd pob sesiwn a defnyddio’r adborth i wneud y newidiadau angenrheidiol i’r rhaglen
• Hybu rhaglen Cyswllt Ffermio yn ehangach
• Mynychu hyfforddiant yn ôl yr angen er mwyn diweddaru gwybodaeth benodol i’r sector a hwyluso cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

Arall
• Cydweithio gyda’r Rheolwr Datblygu a Mentora i hwyluso’r Academi Amaeth fel bo’r angen
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu 3 blynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
• Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio
• Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y gwaith ymchwil a’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
• Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru
• Sgiliau hyfforddi a hwyluso ardderchog gydag agwedd arloesol a blaengar tuag at ddysgu a datblygiad
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) ardderchog, a’r gallu i gyfathrebu’n effeithio gydag amrediad eang o bobl**
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol ardderchog
• Gallu asesu a deall anghenion yr unigolyn yn glir
• Unigolyn hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau o fewn terfyn amser penodol, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Sgiliau TG da
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
• Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl y galw

Dymunol
• Profiad o weithio gyda phobl ifanc (16-19 mlwydd oed)

Gwneud Cais
Gallwch wneud cais am y cytundeb hwn trwy ddychwelyd eich CV a’ch llythyr eglurhaol at swyddi@menterabusnes.co.uk

Ar ôl darllen yr adranau Gofynion y Rôl a Sgiliau a Phrofiad yn ofalus, dylai eich llythyr egluro pam eich bod yn teimlo eich bod yn addas i gyflawni’r cytundeb, gan roi sylw penodol i unrhyw gymwysterau, profiad, sgiliau a gwybodaeth.

Mae croeso i chi hefyd gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol a fyddai’n fanteisiol i’ch cais yn eich barn chi.

Lle bo hynny’n briodol, dylai eich CV amlinellu’r canlynol:
• manylion personol (enw, cyfeiriad, rhif cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost)
• addysg a chymwysterau
• aelodaeth o gyrff proffesiynol
• profiad blaenorol
• enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost dau ganolwr

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Einir Haf Davies ar 01970 636297.

Asesiad
Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun 26 Chwefror.

Dyddiad Cau
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, Dydd Llun 19 Chwefror

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan:
http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)