Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Trosolwg

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: Swydd di-dâl

Dyddiad Cau: 22/11/2018 (154 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Aelod Annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Tymor penodol cychwynnol o dair blynedd
Mae'r swydd yn un ddi-dâl er ein bod yn talu treuliau teithio a chynhaliaeth resymol
Cynhelir cyfarfodydd fel arfer ym Mae Caerdydd

Rydym yn chwilio am aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl.

Mae gan y Pwyllgor gyfrifoldeb am oruchwylio ein fframwaith llywodraethu ar gyfer ein sefydliad, ac wrth gefnogi monitro ein buddsoddiad yn ein portffolio o sefydliadau sy'n cael arian refeniw. Hoffwn ehangu ar arbenigedd ein Pwyllgor a chroesawn geisiadau gan unigolion sy’n meddu ar y cefndir a/neu sgiliau canlynol:

• Trefn llywodraethu o fewn y sector gyhoeddus a/neu yng nghyd-destun elusennol
Gwybodaeth dda o waith ym meysydd archwilio neu lywodraethu ar lefel uwch a hanes o lwyddo ynddynt
• Profiad o sefydliadau sy'n dosbarthu arian, gan gynnwys dosbarthwyr grantiau, ac oddi wrth ymgeiswyr â dealltwriaeth gadarn o'r anawsterau sy'n wynebu sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus neu drydyddol
• Profiad o fod yn uwch rheolwyr, ac o ddewis wrth ddarparu gwasanaethau proffesiynol mewn sector penodol sydd ar ddiwedd y dydd er budd pobl Cymru
• Byddai profiad uniongyrchol o reoli newid neu Adnoddau Dynol hefyd o fudd.

Bydd yn rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus arddangos parodrwydd i fynychu a chyfrannu at gyfarfodydd y Pwyllgor a chefnogi nodau, gwerthoedd ac amcanion Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Iau 22 Tachwedd 2018
Dylid anfon CV, llythyr cyflwyniadol byr (dim rhagor na dwy ochr A4) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal at ad@celf.cymru

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*