Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

12/03/2018

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd

Bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, gyda chymorth ymgyrch Hybu Cig Cymru.

Mae athrawon bwyd ysgol uwchradd o bob cwr o Gymru yn cael eu hannog i fynychu’r gynhadledd 'Ysbrydoli Dysgu am  Fwyd: nawr ac yn y dyfodol’, sydd wedi'i gynllunio i helpu ac addysgu'r athrawon a'u disgyblion.

 

Fe'i trefnir gan Hybu Cig Cymru mewn partneriaeth â Chig ac Addysg, ac fe gynhelir y gynhadledd ddydd Sadwrn 24 Mawrth yng ngwesty'r Radisson Blu yng Nghaerdydd. Mae'n addas ar gyfer athrawon profiadol yn ogystal â rhai dan hyfforddiant ac athrawon nad ydynt yn arbenigwyr yn y pwnc.

 

Mae'r gynhadledd wedi'i anelu at helpu athrawon i ddarparu cyrsiau cwricwlwm newydd ar lefelau Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 mewn ysgolion uwchradd trwy ddatblygu gwybodaeth ar wyddoniaeth bwyd, ehangu dealltwriaeth athrawon o gig coch ac iechyd. Bydd sesiwn hefyd yn amlinellu'r amrywiaeth helaeth o ddewisiadau gyrfaol yn y diwydiant bwyd a diod sy'n ddiwydiant allweddol ar gyfer economi Cymru gyda galw mawr am weithwyr proffesiynol medrus.

 

 

Bydd y siaradwyr yn cynnwys: Elwen Roberts, Swyddog Gweithredol yn HCC; Alex White o Sefydliad Maeth Prydain, Barbara Monks o thecookeryteacher.com, James Hicks, Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod Cymru, a'r cigydd ifanc Peter Rushforth.

 

Gwell dealltwriaeth

 

Dywedodd y trefnydd, Elwen Roberts, “Bydd y gynhadledd yn gyfle gwych i athrawon ennill gwell dealltwriaeth o wyddoniaeth bwyd sy'n ymwneud â chig a chael awgrymiadau sut y gellir ymgorffori hyn yn eu gwersi, tra'n ennill sgiliau datblygu proffesiynol hanfodol.”

 

“Gydag addysg iechyd a maeth mor bwysig i bobl ifanc, bydd y Gynhadledd Ysbrydoli Athrawon Bwyd yn caniatáu i athrawon gyfuno’u sgiliau a'u gwybodaeth o fewn Bwyd a Maeth i sicrhau bod disgyblion yn deall y rôl y mae bwyd a maeth yn ei chwarae yn y gymdeithas yn ogystal â'u bywydau unigol.”