Blwyddyn lwyddiannus i'r ffermwr ifanc Eifion Jones

06/12/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Yn dilyn lansiad partneriaeth newydd gyda Syniadau Mawr Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, mae Rhaglen Fenter Wledig y mudiad nawr ar y gweill.

Ar yr 20fed o Dachwedd cynhaliwyd diwrnod cyfweliadau ble daethpwyd aelodau o bob cwr o Gymru i gystadlu er mwyn ennill teitl ‘Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru’. 

 

Derbyniodd Eifion Jones, aelod o glwb CFfI Dyffryn Banw, Maldwyn gwobr o £500 ar ddydd Llun 27ain o Dachwedd yn ystod y Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru fel enillydd Gwobr Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru 2017. Fe ddechreuodd Eifion y busnes wrth drwsio a chreu offer amaethyddol ar gyfer y fferm. Gwelodd Eifion fod yna ddiddordeb mawr yn ei gynnyrch, ac aeth ymlaen i sefydlu busnes ei hun gan ddylunio a gwneud pob math o offer amaethyddol ochr yn ochr â chontractio torri gwrychoedd a ffensio. 

 

Penderfynodd y panel; Dafydd Jones, Is-gadeirydd CFfI Cymru, David Taylor, cynrychiolydd o Syniadau Mawr Cymru a Frances Jones, enillydd blaenorol gwobr busnes y flwyddyn bod Eifion yn llwyr haeddiannol o’r wobr wrth iddo arddangos sgiliau entrepreneuriaid hynod o lwyddiannus. Yn dilyn derbyn ei wobr, dywedodd Eifion Jones; “Rwy’n hynod o ddiolchgar i CFfI Cymru a Syniadau Mawr Cymru am y cyfle hwn i gael fy enwi fel Busnes y Flwyddyn CFfI Cymru 2017. Byddaf yn elwa'n fawr o'r holl gefnogaeth a gynigir drwy gydol y rhaglen, ac edrychaf ymlaen i weld fy menter yn datblygu yn y dyfodol dyfodol, mae fy nyled i'r sefydliad yn fawr!” 

 

Safon uchel

 

Dywedodd Dafydd Jones, ar ran CFfI Cymru; "Rydym yn falch iawn gyda niferoedd a safon uchel y ceisiadau eleni. Roedd llawer o ymgeiswyr yn haeddiannol o’r wobr, ond fe ddangosodd yr enillydd, Eifion Jones sgiliau entrepreneuriaid eithriadol ac roedd ganddo syniad clir ynglŷn â sut i ddatblygu ei fusnes. Yr wyf yn hyderus iawn y bydd busnes y Eifion, gyda’i gwmni ‘Easy Fencer’ yn enghraifft lwyddiannus a phroffidiol i ffermwyr ifanc eraill sy'n dymuno'n dymuniad i ddilyn y llwybr hwn yn y dyfodol, pob lwc iddo â'i fusnes." David Bannister, Big Ideas Wales Lead Advisor said; “Mae Syniadau Mawr Gymru yn hynod o falch o fedru cydweithio mewn partneriaeth a CFfI Cymru i gefnogi eu Rhaglen Fenter Wledig. Mae hwn yn gynllun cyffrous iawn i ni ac rydym yn edrych ymlaen at helpu sefydlu a chefnogi busnesau gwledig o fewn y mudiad. Gyda darpariaeth o gyfres o weithdai ysbrydoli, sesiynau un i un gyda chynghorydd proffesiynol, cefnogaeth gan fodelau rôl a’r cyfle i fynychu Bwtcamp busnes sydd wedi cael ei chynllunio ar gyfer y Rhaglen, rydym yn ceisio ychwanegu gwerth i’r hyn mae’r CFfI yn ei gynnig yn barod.” 

 

Bwrseriaeth

 

Nid dyma'r unig lwyddiant a gafodd Eifion Jones eleni gyda CFfI Cymru. Yn ystod y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, 2017 enillodd Eifion wobr o £ 1,000 ar gyfer Bwrsariaeth Amaethyddiaeth CFfI Cymru sydd mewn cydweithrediad â Chwmni Anrhydeddus Lifari Cymru a ddyfarnwyd i'w fenter amaethyddol newydd ac ysbrydoledig.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru